ISKOLAI DOKUMENTUMOK

 

 

Értesítés étkezési térítési díj változásáról

Tájékoztató diétás étkeztetésről 


KÖZÉTKEZTETÉSSEL KAPCSOLATOS LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK 2021/2022 tanév

 

Tanévkezdési tájékoztató a közétkeztetés igénybevételéhez 2021/2022-es tanév

Tájékoztató diétás szolgáltatás igényléséhez

Szülői/gondviselői nyilatkozat diétás szolgáltatásról és a szolgáltatáshoz szükséges adatkezelésről

Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez -2021/2022 tanév általános iskola (1.-4.évf.)

Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez -2021/2022 tanév általános iskola (5.-8.évf.)

Nyilatkozat az étkezés igénybevételének lemondásáról - 2021/2022

Étkezési nyilatkozat adatváltozásról - 2021/2022 - ált.isk. és középisk.

Nyilatkozat a 2021/2022. - ált.isk. és középisk. a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b) – d) pontja

és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez 


  

A Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfoku Művészeti Iskolára vonatkozó járványügyi intézkedések

 

A Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfoku Művészeti Iskola Honvédelmi Intézkedési Terve 2020.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 
A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista a

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
alapján

23. § (1)
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
b) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek is
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje , éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
g) a szervezeti és működési szabályzat , a házirend és a pedagógiai program. 

  

(3)
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
c) az intézmény kompetenciamérési adatai az elműlt két évből
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 
e) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
f) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
g) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
h) az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

i) tantárgygondozói látogatás

j) engedélyezett létszám


(5)
a) az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma
b) az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel

c) a megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények
d) az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai
e) a helyi kulturális életben történő szerepvállalás


 
 
Nyilvántartásba vételi határozat
        2018.
 
Etikai Kódex
2018.
 
            Intézményellenőrzés összegző értékelése
          2018.